kopkopkopkop

ANBI

Algemene gegevens

Naam: Stichting Windkorenmolen “De Hoop” Almelo
Fiscaal nummer: 8031.98.218
Nummer KvK: 41031595
Contactadres: Griffioen 14, 7609 SH Almelo
Tel.nr. 06-10264147

ANBI-status
De Stichting Windkorenmolen “De Hoop” Almelo is opgericht in 1995 en heeft sinds 1 januari 2016 de ANBI-status. Middels deze status wordt de Stichting door de Belastingdienst erkend als een “Algemeen Nut Beogende Instelling”.
Door deze ANBI-status zijn alle giften aan de Stichting voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Omdat de Stichting als een “Culturele Instelling” wordt gezien, komen de giften voor 125% aftrek in aanmerking.
Wilt u een periodieke gift doen aan De Stichting Windkorenmolen “De Hoop”? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de stichting. U kunt daarvoor dit formulier gebruiken.
Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan de stichting. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de stichting. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel de windkorenmolen “De Hoop”, staande aan de Nieuwstraat te Almelo, in stand en gaande te houden en verder al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door met de steun van overheid, instellingen/sponsors of particulieren dit historisch monument te restaureren, te onderhouden en te exploiteren.

Bestuur
Het Bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter: H. Van Den Elst
Secretaris: R. Ter Hedde
Penningmeester: A. Veldhuizen
Lid: B.J.G. Tibben
Lid: G.A. Pigge
Lid: E.M. Blenke

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Beleid

Instandhouding
Onze eerste prioriteit is het in stand en gaande houden van de molen. Daarvoor zal het gebruikelijke dagelijkse onderhoud worden uitgevoerd door molenaars en vrijwilligers. Waar nodig zullen reparaties worden uitgevoerd.
Vanuit de stichting wordt in overleg met de gemeente Almelo een traject uitgezet voor onderhoud dat niet door de vrijwilligers zelf kan worden gedaan. Dit onderhoud zal worden verricht door de juiste vakmensen. Hierbij wordt uitgegaan van het periodiek instandhoudingsplan ten behoeve van de BRIM-subsidie, de periodieke inspecties en aanbevelingen van de Monumentenwacht en onze eigen periodieke inspecties en waarnemingen.

Publieksactiviteiten
Onze tweede prioriteit is de molen laten draaien en openstellen voor publiek. Daarvoor zal de molen het gehele jaar (met uitzondering van feestdagen) op de woensdag en zaterdag geopend zijn voor bezoek. Daarbij zal de molen ook draaien tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is.
Groepen wordt de mogelijkheid geboden om op afspraak buiten de openingstijden de molen te bezoeken.
De PR-commissie zal de molen zoveel mogelijk onder de aandacht van het publiek brengen en daarvoor de nodige activiteiten organiseren.

Educatie
De stichting biedt de mogelijkheid om op de molen opgeleid te worden voor het getuigschrift van vrijwillige molenaar.
De ontwikkeling van educatief materiaal zoals lesbrieven en leskisten voor de verschillende groepen van het basisonderwijs zal worden voortgezet.
Activiteiten rond het project “Molenmuis” zullen ook dit jaar plaatsvinden.

Realisatie bijgebouw
Vanuit de stichting is het initiatief genomen om een multifunctioneel bijgebouw bij de molen te ontwikkelen. Dit initiatief zal twee richtingen op gaan, namelijk:

  1. fondsenwerving ten behoeve van de financiering van dit project
  2. ontwerp en realisatie van het gebouw.

ANBI-jaarverslag 2018

Openstelling en publieke activiteiten

Instructiemolen
Molen De Hoop is een instructiemolen voor de opleiding tot vrijwillige molenaars zoals gegeven door het Gilde van Vrijwillige molenaars. De stichting heeft er voor gezorgd dat onder de best mogelijke omstandigheden instructie kon worden gegeven.

Educatie
In de molen is een permanente tentoonstelling “Van akker tot bakker” waarin met voorwerpen en afbeeldingen een beeld wordt gegeven van hoe in het verleden het graan werd verbouwd, geoogst, gedorst en in de molen gemalen. Deze tentoonstelling wordt voortdurend geactualiseerd.
Om bezoekers een beter beeld te geven van onze molen en molens in het algemeen is er een televisie waarop tijdens de openingsuren diverse films te zien zijn. Ook kan een live-beeld van het draaien van de wielen in de kap van de molen worden getoond. Bij groepsbezoek, molendagen en vooral voor mensen die om welke reden dan ook de hogere verdiepingen van de molen niet kunnen bezoeken is deze televisie van groot nut.

Onderhoud
Doelstelling van de stichting is het in stand en gaande houden van de molen. In dat kader hebben onze vrijwilligers klein onderhoud gepleegd aan de molen. Dit houdt in: dagelijks onderhoud en kleine reparaties.
Wat betreft groot onderhoud en grote reparaties hebben we overleg gehad met en adviezen uitgebracht aan de eigenaar van de molen, gemeente Almelo. Als uitgangspunt voor dit onderhoud is genomen het periodiek instandhoudingsplan ten behoeve van de BRIM-subsidie, de periodieke inspecties en aanbevelingen van de Monumentenwacht en onze eigen periodieke inspecties en waarnemingen.
Op de vier enden zijn nieuwe hekwiggetjes aangebracht.
Vanwege de extreme droogte deze zomer hadden we veel last van losse wiggen in de diverse wielen. Deze hebben we zelf weer vastgezet. De loszittende roewiggen in de askop zijn door de molenmaker vastgezet.

Financieel Overzicht 2018

Inkomsten  
Verkoop meel, meelproducten, etc. 6.333,--
Overige verkopen winkel 4.019,--
Bijdragen Vrienden van de Molen 2.945,--
Giften 915,--
Bezoek groepen, scholen, etc. 432,--
Rente 1,--
Totaal inkomsten 14.645,--

Uitgaven  
Inkoop meel, meelproducten, etc. 4.840,--
Overige inkopen winkel 2.437,--
Telefoon- en internetkosten 375,--
Verzekeringen 300,--
Bankkosten 119,--
Huishoudelijke kosten 527,--
Promotiekosten 85,--
Onderhoudskosten 193,--
Gemeentelijke heffingen 245,--
Kosten Molendagen 75,--
Kosten molenaars en vrijwilligers 786,--
Diverse kosten 69,--
Totaal uitgaven 10.051,--